Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá máy bơm công nghiệp INTER 15/12/2022
Báo giá máy bơm chìm EBARA 1/3/2022
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá máy bơm nước Pentax tháng 2/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá máy bơm Pentax 2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá máy bơm Pentax 15/10/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá máy bơm EBARA 1/10/2017