Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
BÁo giá hộ lan phòng hộ và báo hiệu giao thông 0925/BG-2/2019/HV-GT 25/9/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá hộ lan, biển báo giao thông Hải Vũ 2018 1/11/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá tủ điểu khiển chiếu sáng 29/8/2017
Báo giá hộ lan, lưới chống chói, bệ mũi đảo mềm giao thông Hải Vũ 2017 7/6/2017
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Báo giá tôn sóng, hộ lan, biển báo giao thông Hải Vũ 2014 2/5/2014