Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận tháng 10/2020 373/QĐ-SXD 24/11/2020
Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận tháng 9/2020 341/QĐ-SXD 23/10/2020
Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận tháng 8/2020 306/QĐ-SXD 30/9/2020
Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận tháng 7/2020 262/QĐ-SXD 20/8/2020
Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận tháng 6 và Quý II/2020 231/QĐ-SXD 22/7/2020
Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận tháng 04/2020 191/QĐ-SXD 25/6/2020
Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận tháng 03 và quý I/2020 190/QĐ-SXD 25/6/2020
Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận tháng 02/2020 189/QĐ-SXD 25/6/2020
Công bố Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận tháng 1/2020 69/QĐ-SXD 15/3/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận tháng 10/2019 411/QĐ-SXD 25/11/2019
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 8/2019 312/QĐ-SXD 10/9/2019
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 7/2019 253/QĐ-SXD 6/8/2019
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 6/2019 223/QĐ-SXD 15/7/2019
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 5/2019 163/QĐ-SXD 10/6/2019
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 4/2019 145/QĐ-SXD 24/5/2019
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 2/2019 95/QĐ-SXD 8/4/2019
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 1/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 11,12 và Quý IV/2018 431/QĐ-SXD 19/12/2018
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 10/2018 399/QĐ-SXD 19/11/2018
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 9/2018 363/QĐ-SXD 24/10/2018
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 7/2018 297/QĐ-BXD 21/8/2018
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 1,2,3 và Quý I/2018 128/QĐ-SXD 20/4/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 10-12 và Quý IV năm 2017 14/QĐ-SXD 11/1/2018
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 7-9 và Quý III năm 2017 172/QĐ-SXD 26/10/2017
Chỉ số giá xây dựng tháng 1-6 và Quý I và II năm 2017 147/QĐ-SXD 25/7/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 9/2016 và Quý III/2016 199/QĐ-SXD 18/10/2016
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 8/2016 176/SXD-QĐ 20/9/2016
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 7/2016 154/QĐ-SXD 15/8/2016
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 6/2016 và Quý II/2016 133/QĐ-SXD 15/7/2016
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 5/2016 116/QĐ-SXD 21/6/2016
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 4/2016 93/QĐ-SXD 20/5/2016
Chỉ số giá xây dưng Sóc Trăng tháng 1/2016 62/QĐ-SXD 4/4/2016
Chỉ số giá xây dưng Bình Thuận tháng 2/2016 63/QĐ-SXD 4/4/2016