Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Cà Mau năm 2019 167/QĐ-SXD 16/6/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Cà Mau tháng 1,2,3 và Quí I năm 2019 156/QĐ-SXD 14/6/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Cà Mau tháng 10,11,12 và Quý IV năm 2018 40/QĐ-SXD 4/3/2019
Chỉ số giá xây dựng năm 2018 41/QĐ-SXD 1/3/2019
Chỉ số giá xây dựng Cà Mau tháng 7,8,9 và Quí III năm 2018 405/QĐ-SXD 31/10/2018
Chỉ số giá xây dừng Cà Mau tháng 4,5,6 và Quí II năm 2018 361/QĐ-SXD 29/10/2018
Chỉ số giá xây dựng Cà Mau tháng 1,2,3 và Quí I năm 2018 198/QĐ-SXD 1/7/2018