Năm 2023
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Cà Mau năm 2022 4991/SXD-QLX 30/12/2022
Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10,11,12 và Quý IV/2022 395/QĐ-SXD 30/12/2022
Công bố chỉ số giá xây dựng Cà Mau tháng 7,8,9 và Quý III/2022 304/QĐ-SXD 4/11/2022
Công bố Chỉ số giá xây dựng Cà Mau từ tháng 1-6 và Quý I,II/2022 238/QĐ-SXD 13/9/2022
Công bố Chỉ số giá xây dựng Cà Mau tháng 10,11,12 và Quí IV/2021 19/QĐ-SXD 28/1/2022
Công bố chỉ sô giá xây dựng Cà Mau năm 2021 20/QĐ-SXD 28/1/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Cà Mau tháng 7,8,9 và Quý III/2021 285/QĐ-SXD 6/12/2021
Công bố Chỉ số giá xây dựng Cà Mau tháng 4,5,6 và Quý II/2021 152/QĐ-SXD 21/8/2021
Công bố Chỉ số giá xây dựng Cà Mau năm 2020 32/QĐ-SXD 22/2/2021
Công bố Chỉ số giá xây dựng Cà Mau Quí IV/2020 31/QĐ-SXD 21/2/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố Chỉ số giá xây dựng Cà Mau Quí III/2020 584/QĐ-SXD 17/12/2020
Công bố Chỉ số giá xây dựng Cà Mau Quí II/2020 424/QĐ-SXD 31/10/2020
Công bố Chỉ số giá xây dựng Cà Mau Quí I/2020 268/QĐ-SXD 21/8/2020
Chỉ số giá xây dựng Cà Mau năm 2019 167/QĐ-SXD 16/6/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Cà Mau tháng 1,2,3 và Quí I năm 2019 156/QĐ-SXD 14/6/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Cà Mau tháng 10,11,12 và Quý IV năm 2018 40/QĐ-SXD 4/3/2019
Chỉ số giá xây dựng năm 2018 41/QĐ-SXD 1/3/2019
Chỉ số giá xây dựng Cà Mau tháng 7,8,9 và Quí III năm 2018 405/QĐ-SXD 31/10/2018
Chỉ số giá xây dừng Cà Mau tháng 4,5,6 và Quí II năm 2018 361/QĐ-SXD 29/10/2018
Chỉ số giá xây dựng Cà Mau tháng 1,2,3 và Quí I năm 2018 198/QĐ-SXD 1/7/2018