Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Cần Thơ Quý III, IV/2020 268/QĐ-SXD 31/12/2020
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Cần Thơ Quí I, II/2020 137/QĐ-SXD 28/7/2020
Chỉ số giá xây dựng Cần Thơ tháng 10,11,12 và Quý IV năm 2019 04/QĐ-SXD 8/1/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Cần Thơ tháng 7,8,9 và Quý III/2019 288/QĐ-SXD 20/11/2019
Chỉ số giá xây dựng Cần Thơ tháng 4-6 và Quý II năm 2019 167/QĐ-SXD 2/8/2019
Chỉ số giá xây dựng Cần Thơ tháng 1-3 và Quý I năm 2019 98/QĐ-SXD 21/5/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Cần Thơ tháng 7-12 và Quý III, IV năm 2018 19/12/2018
Chỉ số giá xây dựng Cần Thơ tháng 1-6 và Quý I,II năm 2018 26/10/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Cần Thơ tháng 10,11,12 và Quý IV năm 2017 10/QĐ-SXD 06/02/2018
Chỉ số giá xây dựng Cần Thơ Quý III năm 2017 178/QĐ-SXD 28/11/2017
Chỉ số giá xây dựng Cần Thơ tháng 1-6 và Quý I,II năm 2017 116/QĐ-SXD 28/7/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dưng Cần Thơ tháng 7,8,9 và Quí IV/2016 250/QĐ-SXD 7/12/2016
Chỉ số giá xây dưng Cần Thơ tháng 7,8,9 và Quí III/2016 200/QĐ-SXD 26/9/2016
Chỉ số giá xây dưng Cần Thơ tháng 4,5,6 và Quí II/2016 150/QĐ-SXD 29/6/2016
Chỉ sô giá xây dựng Cần Thơ tháng 1,2,3 và Quí I/2016 112/QĐ-SXD 6/4/2016