Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng tháng 10,11,12 và Quý IV/2020 66/QĐ-SXD 26/2/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng tháng 7,8,9 và Quý III/2020 353/QĐ-SXD 13/11/2020
Chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng tháng 4,5,6 và Quý II/2020 247/QĐ-SXD 3/9/2020
Chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng tháng 10,11,12, quý IV và cả năm 2019 75/QĐ-SXD 13/2/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng tháng 7,8,9 và Quý III/2019 178/QĐ-SXD 18/12/2019
Chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng tháng 4,5,6 và Quí II năm 2019 251/QĐ-SXD 15/8/2019
Chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng tháng 1,2,3 và Quí I năm 2019 197/QĐ-SXD 25/6/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dưng Đà Nẵng Quý IV táng 10,11,12, Quý IV và năm 2018 54/QĐ-SXD 31/1/2019
Chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng tháng 7,8,9 và Quí III năm 2018 316/QĐ-SXD 8/11/2018
Chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng tháng 4,5,6 và Quí II năm 2018 237/QĐ-SXD 4/9/2018
Chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng tháng 1,2,3 và Quí I năm 2018 145/QĐ-SXD 24/5/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng Quí I,II,III,IV và năm 2017 3048/QĐ-SXD 10/4/2018
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng tháng 10, 11,12 và Quí IV năm 2016 66/QĐ-SXD 21/2/2017
Chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng tháng 7,8,9 và Quí III năm 2016 577/QĐ-SXD 2/12/2016
Chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng tháng 4,5,6 và Quí II năm 2016 432/QĐ-SXD 31/8/2016
Chỉ số giá xây dựng Đà Nẵng tháng 1,2,3 và Quí I năm 2016 217/QĐ-SXD 13/5/2016