Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Quý 2 năm 2020 119/QĐ-SXD 12/8/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Quý 1 năm 2019 46/QĐ-SXD 09/5/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Quý 4 năm 2018 114/QĐ-SXD 27/12/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Quý 3 năm 2018 82/QĐ-SXD 02/10/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Quý 2 năm 2018 52/QĐ-SXD 27/6/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Quý 1 năm 2018 32/QĐ-SXD 20/4/2017
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Quý 4 năm 2017 117/QĐ-SXD 28/12/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Quý 4 năm 2017 117/QĐ-SXD 28/12/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Quý 3 năm 2017 102/QĐ-SXD 20/11/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Quý 2 năm 2017 64/QĐ-SXD 11/7/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Quý 1 năm 2017 40/QĐ-SXD 10/4/2017