Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 4,5,6 và Quý II/2022 56/QĐ-SXD 6/7/2022
Công bố chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 1,2,3 và Quý I/2022 43/QĐ-SXD 25/5/2022
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý IV/2020 2569/SXD-QLXD 22/12/2020
Chỉ số giá xây dựng Hâụ Giang tháng 7,8,9 và Quý III/2020 2054/SXD-QLXD 16/10/2020
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quí II/2020 1487SXD-QLXD 30/7/2020
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quí I/2020 1012/SXD-QLXD 1/6/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý III năm 2019 2065/SXD-KT&VLXD 8/10/2019
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý II năm 2019 1363/SXD-KT&VLXD 22/7/2019
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý I năm 2019 709/SXD-KT&VLXD 22/4/2019
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý IV/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quí IV/2018 2158/SXD-KT.VLXD 20/12/2018
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quí III/2018 1699/SXD-KT.VLXD 24/10/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý IV năm 2017 88/SXD-KT&VLXD 24/01/2018
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý II năm 2017 980/SXD-KT&VLXD 7/12/2017
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý I năm 2017 468/SXD-KT&VLXD 4/12/2017
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý III năm 2017 1532/SXD-KT&VLXD 11/1/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý IV năm 2016 21/1/2017
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý III năm 2016 1538/SXD-KT&VLXD 17/10/2016
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý II năm 2016 1005/SXD-KTXD 21/7/2016
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý I năm 2016 560/SXD-KTXD 21/4/2016