Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 1 năm 2021 1490/QĐ-SXD.BSTCSG 14/5/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 4 năm 2020 188/QĐ-SXD.BSTCSG 19/1/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 3 năm 2020 3031/QĐ-SXD.BSTCSG 16/10/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 2 năm 2020 1956/QĐ-SXD.BSTCSG 16/7/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 1 năm 2020 1304/QĐ-SXD.BSTCSG 26/5/2020
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 4 năm 2018 95/QĐ-SXD.BSTCSG 10/01/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 3 năm 2018 2254/QĐ-SXD.BSTCSG 12/10/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 2 năm 2018 1555/QĐ-SXD.BSTCSG 18/7/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 1 năm 2018 645/QĐ-SXD.BSTCSG 03/4/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 4 năm 2017 74/QĐ-SXD.BSTCSG 11/1/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 3 năm 2017 2405/QĐ-SXD.BSTCSG 17/10/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 2 năm 2017 1667/QĐ-SXD.BSTCSG 20/7/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 1 năm 2017 798/QĐ-SXD.BSTCSG 17/4/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 4 năm 2016 43/QĐ-SXD.BSTCSG 09/1/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 3 năm 2016 2337/QĐ-SXD.BSTCSG 19/10/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 2 năm 2016 1534/QĐ-SXD.BSTCSG 15/7/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 1 năm 2016 810/QĐ-SXD.BSTCSG 26/4/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 1 năm 2015 571/QĐ-SXD.BSTCSG 09/4/2025
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 3 năm 2015 2125/QĐ-SXD.BSTCSG 12/10/2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nghệ An Quý 2 năm 2015 1383/QĐ-SXD.BSTCSG 13/7/2015