Năm 2023
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định số 62/QĐ-BXD ngày 08/03/2023 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022 62/QĐ-BXD 08/03/2023
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng Quốc Gia năm 2021 97/QĐ-BXD 09/03/2022