Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Quý 3 năm 2022 3947/QĐ-SXD
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Quý 1, 2, 3, 4 năm 2021 379/QĐ-SXD 28/1/2022
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Quý 3, 4 năm 2020 782/QĐ-SXD
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Quý 1 năm 2019 1276/QĐ-SXD 05/6/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Quý 3, 4 năm 2018 392/QĐ-SXD 01/3/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Quý 2 năm 2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Quý 1 năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Quý 1,2 năm 2017