Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang tháng 11 năm 2022 501/QĐ-SXD 25/11/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang tháng 10 năm 2022 442/QĐ-SXD 28/10/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang quý III năm 2022 375 /QĐ-SXD 26/9/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang tháng 6 năm 2022 1752/QĐ-UBND 11/7/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang quý II năm 2022 1752/QĐ-UBND 11/7/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang tháng 5 năm 2022 1290/QĐ-UBND 28/6/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang tháng 4 năm 2022 903/QĐ-UBND 5/5/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang quý I năm 2022 643/QĐ-UBND 4/4/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang quý IV năm 2021 3045/QĐ-UBND 23/12/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang quý III năm 2021 2203/QĐ-UBND 24/9/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang quý II năm 2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang quý I năm 2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang quý II năm 2020 1680/QĐ-UBND 21/7/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang quý I năm 2020 1344/QĐ-UBND 11/6/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang quý IV năm 2019 39/QĐ-UBND 08/01/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang quý III năm 2019 3127/QĐ-UBND 25/12/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang quý II năm 2019 2515/QĐ-UBND 17/10/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang quý I năm 2019 868/QĐ-UBND 17/04/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang quý IV năm 2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang quý III năm 2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang quý I và II năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang Quý III và IV năm 2017 3948/QĐ-UBND 29/12/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang Quý I và II năm 2017 3446/QĐ-UBND 16/11/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh An Giang năm 2016