Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6, Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 14/07/2022
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý I năm 2020 24/04/2019
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý III năm 2019 15/10/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý II năm 2019 23/07/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý I năm 2019 12/04/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý IV năm 2018 15/01/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý II năm 2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý I năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý IV năm 2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý III năm 2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý II năm 2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý I năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý IV năm 2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý III năm 2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý II năm 2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý I năm 2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý IV năm 2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý III năm 2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý II năm 2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý I năm 2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý IV năm 2014
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý III năm 2014
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý II năm 2014
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý I năm 2014
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý IV năm 2013
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý III năm 2013
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý II năm 2013
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý I năm 2013
Năm 2012
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý IV năm 2012
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Giang quý III năm 2012