Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý III năm 2022 24/10/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý II năm 2022 21/07/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2022 10/05/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý IV năm 2021 20/01/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý III năm 2021 29/12/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I, quý II năm 2021 23/09/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý IV năm 2020 11/01/2021
Công bố lại Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý III năm 2020 06/11/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý III năm 2020 22/10/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý III, quý IV năm 2019 14/01/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I, quý II năm 2019 13/09/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý IV năm 2018 11/03/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý II, quý III năm 2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý IV năm 2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý II, quý III năm 2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý IV năm 2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý III năm 2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý II năm 2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý III năm 2014
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I, quý II năm 2014
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý IV năm 2013
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý III năm 2013
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý II năm 2013
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2013
Năm 2012
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý II năm 2012 30/07/2012
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2012 27/04/2012
Năm 2011
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn quý IV năm 2011 06/01/2012