Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bến Tre quý 4 năm 2019 160/QĐ-SXD 20/2/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bến Tre quý III năm 2019 216/QĐ-SXD 15/11/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bến Tre quý II năm 2019 130/QĐ-SXD 12/08/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bến Tre Quý I năm 2019 71/QĐ-SXD 30/05/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bến Tre quý IV năm 2018 19/QĐ-SXD 04/03/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bến Tre quý III năm 2018 193/QĐ-SXD 07/11/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bến Tre quý II năm 2018 118/QĐ-SXD 03/08/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bến Tre quý I năm 2018 75/QĐ-SXD 11/05/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bến Tre quý IV năm 2017 22/QĐ-SXD 21/02/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bến Tre quý II năm 2017 137/QĐ-SXD 22/08/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bến Tre quý I năm 2017 136/QĐ-SXD 22/08/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bến Tre quý III năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bến Tre quý IV năm 2016 21/QĐ-SXD 13/02/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bến Tre quý III năm 2016 205/QĐ-SXD 28/10/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bến Tre quý II năm 2016 168/QĐ-SXD 05/08/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bến Tre quý I năm 2016 110/QĐ-SXD 16/06/2016