Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định quý III năm 2022 368/QĐ-SXD 18/10/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định quý II năm 2022 247/QĐ-SXD 14/7/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 1,2,3 và quý I năm 2022 142/QĐ-SXD 28/4/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 10,11,12, quý IV và năm 2021 394/QĐ-SXD 31/12/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 7,8,9 và quý III năm 2021 - quyết định 322/QĐ-SXD 05/11/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 7,8,9 và quý III năm 2021 322/QĐ-SXD 05/11/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 4,5,6 và quý II năm 2021 221/QĐ-SXD 02/8/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 1,2,3 và quý I năm 2021 202/QĐ-SXD 06/7/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 10,11,12, quý IV và năm 2020 32/QĐ-SXD 27/01/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 7,8,9 và quý III năm 2020 276/QĐ-SXD 18/11/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 4,5,6 và Quý II năm 2020 188/QĐ-SXD 4/9/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 10,11,12, Quý IV và năm 2019 17/QĐ-SXD 7/2/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 4,5,6 và Quý II năm 2019 235/QĐ-SXD 20/8/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 1,2,3 và Quý I năm 2019 136/QĐ-SXD 10/5/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 7,8,9 và Quý III năm 2018 304/QĐ-SXD 6/12/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 4,5,6 và Quý II năm 2018 194/QĐ-SXD 21/8/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 1,2,3 và Quý I năm 2018 79/QĐ-SXD 8/5/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 10,11,12, Quý IV và năm 2017 16/QĐ-SXD 18/1/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 7,8,9 và Quý III năm 2017 194/QĐ-SXD 16/11/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 4,5,6 và Quý II năm 2017 138/QĐ-SXD 19/9/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 1,2,3 và Quý I năm 2017 69/QĐ-SXD 28/4/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 10,11,12, Quý IV và năm 2016 02A/QĐ-SXD 10/01/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 7,8,9 và Quý III năm 2016 130/QĐ-SXD 26/10/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 4,5,6 và Quý II năm 2016 93/QĐ-SXD 22/8/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Định tháng 1,2,3 và Quý I năm 2016 40/QĐ-SXD 21/4/2016