Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1,2,3 và quý I năm 2020 1937/QĐ-SXD 29/5/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 10,11,12 và quý IV năm 2019 5356/QĐ-SXD 31/12/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 7,8 9 và quý III năm 2019 4911/QĐ-SXD 5/12/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 4,5,6 và quý II năm 2019 3098/QĐ-SXD 8/8/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1,2,3 và quý I năm 2019 2575/QĐ-SXD 8/7/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 10,11,12 và quý IV năm 2018 694/QĐ-SXD 1/3/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 7,8,9 và quý III năm 2018 148/QĐ-SXD 05/12/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 4,5,6 và quý II năm 2018 129/QĐ-SXD 19/10/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1,2,3 và quý I năm 2018 - Đính chính 128/QĐ-SXD 19/10/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1,2,3 và quý I năm 2017 2785/QĐ-UBND 12/10/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 7,8,9 và quý III năm 2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 4,5,6 và quý II năm 2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 10,11,12 và quý IV năm 2017