Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 7,8,9 và quý III năm 2022 4282/QĐ-SXD 14/10/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 4,5,6 và quý II năm 2022 2796/QĐ-SXD 14/7/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1,2,3 và quý I năm 2022 1284/QĐ-SXD 14/04/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 10,11,12 và quý IV năm 2021 156/QĐ-SXD 14/01/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 7,8,9 và quý III năm 2021 3503/QĐ-SXD 29/10/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 4,5,6 và quý II năm 2021 3130/QĐ-SXD 30/9/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1,2,3 và quý I năm 2021 2641/QĐ-SXD 02/8/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 10,11,12 và quý IV năm 2020 5220/QĐ-SXD 31/12/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1,2,3 và quý I năm 2020 1937/QĐ-SXD 29/5/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 10,11,12 và quý IV năm 2019 5356/QĐ-SXD 31/12/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 7,8 9 và quý III năm 2019 4911/QĐ-SXD 5/12/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 4,5,6 và quý II năm 2019 3098/QĐ-SXD 8/8/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1,2,3 và quý I năm 2019 2575/QĐ-SXD 8/7/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 10,11,12 và quý IV năm 2018 694/QĐ-SXD 1/3/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 7,8,9 và quý III năm 2018 148/QĐ-SXD 05/12/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 4,5,6 và quý II năm 2018 129/QĐ-SXD 19/10/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1,2,3 và quý I năm 2018 - Đính chính 128/QĐ-SXD 19/10/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 1,2,3 và quý I năm 2017 2785/QĐ-UBND 12/10/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 7,8,9 và quý III năm 2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 4,5,6 và quý II năm 2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 10,11,12 và quý IV năm 2017