Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 10 năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2115/QĐ-SXD 27/10/2022
Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 9 năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1911/QĐ-SXD 04/10/2022
Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 8 năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1634/QĐ-SXD 29/08/2022
Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 7 năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1362/QĐ-SXD 26/07/2022
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá Quý III năm 2020 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1118/QĐ-SXD 19/08/2020
Công bố chỉ số giá Quý II năm 2020 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 543/QĐ-SXD 15/05/2020
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2020 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 150/QĐ-SXD 14/02/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2019 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2276/QĐ-SXD 5/12/2019
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2019 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1373/QĐ-SXD 23/08/2019
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2019 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 719/QĐ-SXD 24/05/2019
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2019 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 196/QĐ-SXD 28/02/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng năm 2018 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2005/QĐ-SXD 30/11/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2018 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1948/QĐ-SXD 23/11/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2018 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1320/QĐ-SXD 30/08/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2018 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 692/QĐ-SXD 29/05/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2018 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 252/QĐ-SXD 14/03/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2017 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1972/QĐ-SXD 21/11/2017
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2017 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1306/QĐ-SXD 25/08/2017
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2017 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 668/QĐ-SXD 23/05/2017
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2017 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 193/QĐ-SXD 24/02/2017