Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 10 năm 2022 199/QD-SXD 14/11/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 9 + quý III năm 2022 177/QD-SXD 10/10/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 4 năm 2022 78/QD-SXD 11/5/2022
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 11 năm 2020 292/QĐ-SXD 19/11/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 11 năm 2019 221/QĐ-SXD 22/11/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 9 năm 2019 173/QĐ-SXD 25/9/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 7 năm 2019 99/QĐ-SXD 19/06/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 6 và quý II năm 2019 99/QĐ-SXD 19/06/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 5 năm 2019 75/QĐ-SXD 17/05/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 1 năm 2019 12/QĐ-SXD 28/01/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 4 năm 2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 2 năm 2018 27/QĐ-SXD 26/02/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 7 năm 2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 12 năm 2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 10 năm 2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk quý IV năm 2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 12, quý IV năm 2017 226/QĐ-SXD 15/12/2017