Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 2186/QĐ-SXD 28/10/2021
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 01, 02, 03 và Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 897/QĐ-SXD 24/05/2021
Công bố chỉ số giá xây dựng quý I, II, III và quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 271/QĐ-SXD 01/03/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 63/QĐ-SXD 15/01/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 755/QĐ-SXD 04/06/2019
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 99/QĐ-SXD 22/01/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 1597/QĐ-SXD 05/12/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 800/QĐ-SXD 26/07/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 702/QĐ-SXD 04/07/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 1567/CB-SXD 28/12/2017
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 809/CB-SXD 24/07/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng quý I, II, III và quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 1628/CB-SXD 28/12/2016