Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 12 năm 2022 03/QĐ-SXD 06/01/2023
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 11 năm 2022 241/QĐ-SXD 12/12/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 10 năm 2022 207/QĐ-SXD 10/11/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 9 và Quý III năm 2022 188/QĐ-SXD 10/10/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 8 năm 2022 1/8/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 6 năm 2022 8/7/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 4 năm 2022 1/5/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2022 08/04/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 9 và quý III năm 2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 7 năm 2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 10 năm 2022
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2019 245/QĐ-SXD 06/12/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 4, 5, 6, quý II năm 2019 193/QĐ-SXD 16/9/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 1, 2, 3, quý I năm 2019 14/QĐ-SXD 21/6/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 10, 11, 12, quý IV năm 2019 39/QĐ-SXR 28/02/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai quý II năm 2018 4643/SXD-KT-VLXD 02/10/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 7, 8, 9 năm 2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 1, 2, 3 năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 7, 8, 9 năm 2017 25/QĐ-SXD 13/3/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai quý III năm 2017 151/QĐ-SXD 12/12/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 1, 2, 3 năm 2017 95/QĐ-SXD 11/7/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 7, 8, 9 năm 2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 4, 5, 6 năm 2017