Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp quý III năm 2022 391/QĐ-SXD 14/10/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp quý II năm 2022 250/QĐ-SXD 15/7/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp quý I năm 2022 151/QĐ-SXD 15/4/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp quý III năm 2021 330/QĐ-SXD 10/11/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp quý II năm 2021 304/QĐ-SXD 13/10/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 3 năm 2021 125/QĐ-SXD 14/4/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 2 năm 2021 83/QĐ-SXD 12/3/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 1 năm 2021 59/QĐ-SXD 09/02/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 12 năm 2020 13/QĐ-SXD 11/1/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 11 năm 2020 118/QĐ-SXD 11/12/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 10 năm 2020 105/QĐ-SXD 12/11/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 9 năm 2020 99/QĐ-SXD 15/10/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 8 năm 2020 86/QĐ-SXD 11/9/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 7 năm 2020 72/QĐ-SXD 11/8/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 6 năm 2020 56/QĐ-SXD 10/7/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 5 năm 2020 48/QĐ-SXD 18/6/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 4 năm 2020 39/QĐ-SXD 21/5/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 3 năm 2020 22/QĐ-SXD 17/03/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 2 năm 2020 22/QĐ-SXD 17/03/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 1 năm 2020 16/QĐ-SXD 17/02/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 12 năm 2019 02/QĐ-SXD 14/01/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 11 năm 2019 104/QĐ-SXD 16/12/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 10 năm 2019 95/QĐ-SXD 15/11/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 9 năm 2019 89/QĐ-SXD 14/10/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 8 năm 2019 86/QĐ-SXD 10/09/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 7 năm 2019 64/QĐ-SXD 12/08/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 6 năm 2019 57/QĐ-SXD 15/07/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 5 năm 2019 52/QĐ-SXD 11/06/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 4 năm 2019 45/QĐ-SXD 13/05/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 3 năm 2019 44/QĐ-SXD 10/04/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 2 năm 2019 28/QĐ-SXD 12/03/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 1 năm 2019 11/QĐ-SXD 20/02/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 12 năm 2018 01/QĐ-SXD 09/01/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 11 năm 2018 84/QĐ-SXD 10/12/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 10 năm 2018 77/QĐ-SXD 07/11/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 9 năm 2018 72/QĐ-SXD 22/10/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 8 năm 2018 55/QĐ-SXD 18/09/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 7 năm 2018 51/QĐ-SXD 14/08/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 6 năm 2018 45/QĐ-SXD 10/07/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 5 năm 2018 37/QĐ-SXD 12/06/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 4 năm 2018 27/QĐ-SXD 11/05/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 3 năm 2018 25/QĐ-SXD 11/04/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 2 năm 2018 15/QĐ-SXD 22/03/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 1 năm 2018 13/QĐ-SXD 28/02/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 12 năm 2017 08/QĐ-SXD 19/01/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 11 năm 2017 148/QĐ-SXD 19/12/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 10 năm 2017 143/QĐ-SXD 14/11/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 9 năm 2017 136/QĐ-SXD 13/10/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 8 năm 2017 129/QĐ-SXD 21/09/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 7 năm 2017 98/QĐ-SXD 21/08/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 6 năm 2017 94/QĐ-SXD 24/07/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 5 năm 2017 78/QĐ-SXD 21/06/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 4 năm 2017 66/QĐ-SXD 17/05/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 3 năm 2017 61/QĐ-SXD 17/04/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 2 năm 2017 56/QĐ-SXD 21/03/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 1 năm 2017 17/QĐ-SXD 16/02/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 12 năm 2016 09/QĐ-SXD 24/01/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 11 năm 2016 132/QĐ-SXD 30/12/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 10 năm 2016 104/QĐ-SXD 15/11/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 9 năm 2016 95/QĐ-SXD 17/10/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 8 năm 2016 87/QĐ-SXD 16/09/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 7 năm 2016 77/QĐ-SXD 22/08/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 6 năm 2016 69/QĐ-SXD 18/07/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 5 năm 2016 68/QĐ-SXD 06/07/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 4 năm 2016 51/QĐ-SXD 18/05/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 3 năm 2016 47/QĐ-SXD 29/04/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 1 và 2 năm 2016 29/QĐ-SXD 17/03/2016