Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 7,8,9 và Quý III năm 2021 95/QĐ-SXD 25/10/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 4,5,6 và quý II năm 2021 72/QĐ-SXD 26/7/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 1,2,3 và Quý I năm 2021 65/QĐ-SXD 25/6/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 10,11,12, quý IV và năm 2020 03/QĐ-SXD 06/01/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 7,8,9 và quý III năm 2020 173/QĐ-SXD 28/10/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 4,5,6 và quý II năm 2020 1292/QĐ-SXD 26/10/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 1,2,3 và Quý I năm 2020 97/QĐ-SXD 16/6/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 1,2,3,4,5,6 và Quý I, II năm 2019 85/QĐ-SXD 16/9/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 10,11,12, Quý IV và năm 2018 01/QĐ-SXD 2/1/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 7,8,9 và Quý III năm 2018 102/QĐ-SXD 15/10/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 4,5,6 và quý II năm 2018 79/QĐ-SXD 16/7/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 1,2,3 và Quý I năm 2018 51/QĐ-SXD 12/4/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 1,2,3,4,5,6 và Quý I, II năm 2017 - Phần 2 75/QĐ-SXD 10/8/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 1,2,3,4,5,6 và Quý I, II năm 2017 - Phần 1 75/QĐ-SXD 10/8/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 7,8,9 và Quý III năm 2016 92/QĐ-SXD 17/10/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 4,5,6 và Quý II năm 2016 69/QĐ-SXD 15/7/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 1,2,3 và Quý I năm 2016 38/QĐ-SXD 15/4/2016