Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 863/SXD-KTVLXD 10/11/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 743/SXD-KTXD 25/10/2019
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 742/SXD-KTXD 25/10/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 516/SXD-KTXD 24/08/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 309/SXD-KT&VLXD 31/05/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 96/SXD-KT&VLXD 28/02/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 641/SXD-KT&VLXD 07/12/2017
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 467/SXD-KT&VLXD 14/09/2017
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 251/SXD-KT&VLXD 29/05/2017
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 39/SXD-KT&VLXD 17/02/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 582/SXD-KT&VLXD 24/11/2016
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 517/SXD-KT&VLXD 19/10/2016
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 214/SXD-KTXD 03/06/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 101/SXD-KTXD 31/03/2016
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 539/SXD-KTXD 21/12/2015
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 348/SXD-KTXD 01/09/2015
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 200/SXD-KTXD 02/06/2015