Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Nam quý IV năm 2021 3189/CB-SXD 31/12/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Nam quý III năm 2021 2356/CB-SXD 08/10/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Nam quý II năm 2021 1541/CB-SXD 14/07/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Nam quý I năm 2021 684/CB-SXD 12/04/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Nam quý I năm 2020 626/CB-SXD 07/04/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Nam quý III năm 2019 1864/CB-SXD 07/10/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Nam quý II năm 2019 1174/CB-SXD 09/07/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Nam quý I năm 2019 563/CB-SXD 12/4/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Nam quý IV năm 2018 43 08/01/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Nam quý III năm 2018 1805 12/10/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Nam quý II năm 2018 1113/CB-SXD 10/07/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hà Nam quý IV năm 2017 2353 28/12/2017