Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 205/QĐ-SXD 14/12/2022
Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 176/QĐ-SXD 22/11/2022
Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 9 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 146/QĐ-SXD 18/10/2022
Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 124/QĐ-SXD 16/09/2022
Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 109/QĐ-SXD 19/08/2022
Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 6 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 98/QĐ-SXD 22/07/2022
Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 82/QĐ-SXD 17/06/2022
Công bố Chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 50/QĐ-SXD 19/04/2022
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 26/QĐ-SXD 09/03/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 126/QĐ-SXD 10/11/2021
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 78/QĐ-SXD 16/08/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 123/QĐ-SXD 25/11/2020
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 66/CB-SXD 29/07/2020
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 29/QĐ-SXD 20/04/2020
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 11/QĐ-SXD 20/01/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 125/QĐ-SXD 05/11/2019
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 84/QĐ-SXD 19/07/2019
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 34/QĐ-SXD 23/04/2019
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 08/QĐ-SXD 15/01/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 129/QĐ-SXD 24/10/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 96/QĐ-SXD 23/08/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 94/QĐ-SXD 16/08/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 10/QĐ-SXD 16/01/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2030/QĐ-SXD 10/10/2017
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1328/QĐ-SXD 12/07/2017
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 905/QĐ-SXD 02/06/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 179/QĐ-SXD 14/02/2017
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2242/QĐ-SXD 30/11/2016
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1359/QĐ-SXD 29/07/2016
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 799/QĐ-SXD 25/05/2016