Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hòa tháng 9, Quý III và tháng 10 năm 2022 3800/SXD-QLCL 22/11/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hòa tháng 7 năm 2022 2767/SXD-QLCL 29/8/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hòa tháng 4,5,6 và quý II năm 2022 2286/SXD-QLCL 15/7/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hòa tháng 1,2,3 và quý I năm 2022 1382/SXD-QLCL 29/4/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hoà quý IV và năm 2021 383/SXD-QLCL 16/2/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hoà quý III năm 2021 383/SXD-QLCL 16/2/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hoà quý II năm 2021 383/SXD-QLCL 16/2/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hoà quý I năm 2021 383/SXD-QLCL 16/2/2022
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hoà quý III năm 2020 2849/QĐ-UBND 20/10/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hoà quý II năm 2020 2633/QĐ-UBND 29/9/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hoà quý I năm 2020 2324/QĐ-UBND 03/9/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý IV năm 2019 202/QĐ-UBND 21/01/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý I năm 2019 1070/QĐ-UBND 16/4/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hòa tháng 10,11,12 và quý IV năm 2018 3930/QĐ-UBND 18/12/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hòa tháng 7,8,9 và quý III năm 2018 3082/QĐ-UBND 16/10/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hòa tháng 4,5,6 và quý II năm 2018 2115/QĐ-UBND 25/7/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hòa tháng 1,2,3 và quý I năm 2018 1117/QĐ-UBND 24/4/2018