Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 7,8,9 và quý III năm 2022 105/QĐ-SXD 14/10/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 4,5,6 và quý II năm 2022 78/QĐ-SXD 22/7/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 1,2,3 và quý I năm 2022 41/QĐ-SXD 13/4/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 10,11,12 và quý IV năm 2021 10/QĐ-SXD 12/1/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 7,8,9 và quý III năm 2021 152/QĐ-SXD 19/10/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 4,5,6 và quý II năm 2021 116/QĐ-SXD 29/7/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 1,2,3 và quý I năm 2021 94/QĐ-SXD 18/6/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 10,11,12 và quý IV năm 2020 12/QĐ-SXD 18/01/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 7,8,9 và quý III năm 2020 150/QĐ-SXD 26/10/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 4,5,6 và quý II năm 2020 113/QĐ-SXD 14/8/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 1,2,3 và quý I năm 2020 63/QĐ-SXD 28/5/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 10,11,12 và quý IV năm 2019 240/QĐ-SXD 26/12/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 7,8,9 và quý III năm 2019 204/QĐ-SXD 13/11/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 4,5,6 và quý II năm 2019 129/QĐ-SXD 5/8/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 1,2,3 và quý I năm 2019 84/QĐ-SXD 17/5/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 10,11,12, quý IV và năm 2018 196/QĐ-BXD 24/12/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 4,5,6 và quý II năm 2018 136/QĐ-SXD 24/9/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 1,2,3 và quý I năm 2018 80/QĐ-SXD 15/6/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 10,11,12 và quý IV năm 2017 142/QĐ-BXD 27/12/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 7,8,9 và quý III năm 2017 106/QĐ-BXD 24/10/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Kon Tum tháng 1,2,3,4,5,6 và quý I, quý II năm 2017 83/QĐ-BXD 21/8/2017