Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng 10,11,12 và quý IV năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 118/QĐ-SXD 26/12/2022
Công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng 7,8,9 và quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 88/QĐ-SXD 14/10/2022
Công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng 4,5,6 và quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 63/QĐ-SXD 11/07/2022
Công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng 1,2,3 và quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 27/QĐ-SXD 13/04/2022
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 02/QĐ-SXD 10/01/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 93/QĐ-SXD 27/10/2021
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 1,2,3,4,5,6 và Quý I,II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 68/QĐ-SXD 16/07/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 73/QĐ-SXD 12/10/2020
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 44/QĐ-SXD 14/07/2020
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 28/QĐ-SXD 26/05/2020
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 1091/QĐ-SXD 28/12/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 4,5,6 và quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 640/QĐ-SXD 03/08/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 639/QĐ-SXD 03/08/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 1027/QĐ-SXD 29/12/2017