Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý III năm 2022 18/10/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý II năm 2022 21/07/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý I năm 2022 15/04/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý IV và bình quân năm 2021 24/01/2022
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý IV năm 2020 22/01/2021
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý IV năm 2019 03/01/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý III năm 2019 11/10/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý II năm 2019 09/07/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý I năm 2019 09/04/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý IV năm 2018 09/01/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý IV năm 2018 09/01/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý III năm 2018 10/10/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý II năm 2018 09/07/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý I năm 2018 11/04/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý IV năm 2017 11/01/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý III năm 2017 10/10/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý II năm 2017 07/07/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý I năm 2017 07/04/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý IV năm 2016 31/12/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn quý I năm 2015 15/05/2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2012, 2013, 2014 24/04/2015