Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 713/QĐ-SGTVTXD 12/10/2022
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 531/QĐ-SGTVTXD 12/07/2022
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 1,2,3 và Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 193/QĐ-SGTVTXD 12/04/2022
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 677/QĐ-SGTVTXD 16/10/2020
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 386/QĐ-SGTVTXD 17/07/2020
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 1, 2,3 và Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 140/QĐ-SGTVTXD 07/04/2020
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 10, 11, 12, Quý III và năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 48/QĐ-SGTVTXD 21/01/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 897/QĐ-SGTVTXD 11/10/2019
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 4,5,6 và Quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 508/QĐ-SGTVTXD 01/07/2019
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 228/QĐ-SGTVTXD 05/04/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 7, 8, 9 và Quý IIII năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 523/QĐ-SGTVTXD 22/10/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 235/QĐ-SXD 29/06/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 110/QĐ-SXD 13/04/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 06/QĐ-SXD 05/01/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 358/QĐ-SXD 12/09/2017
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 296/QĐ-SXD 18/07/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 541/QĐ-SXD 28/12/2016
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 238/QĐ-SXD 11/07/2016
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 1, 2,3 và Quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 99/QĐ-SXD 05/04/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 221/QĐ-SXD 10/07/2015
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 74/QĐ-SXD 15/04/2015
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 09/QĐ-SXD 15/01/2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 260/QĐ-SXD 14/07/2014