Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An tháng 9 và quý III năm 2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An tháng 7 và 8 năm 2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý II năm 2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý I năm 2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý III năm 2021 624/QĐ-SXD 21/10/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý II năm 2021 547/QĐ-SXD 22/7/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý I năm 2021 503/QĐ-SXD 30/6/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý III năm 2020 809/QĐ-SXD 08/12/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý II năm 2020 538/QĐ-SXD 12/8/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý I năm 2020 291/QĐ-SXD 02/6/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý IV năm 2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý IV năm 2019 111/QĐ-SXD 28/02/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý III năm 2019 636/QĐ-SXD 27/11/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý II năm 2019 378/QĐ-SXD 05/08/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý I năm 2019 215/QĐ-SXD 18/05/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý IV năm 2018 93/QĐ-SXD 13/02/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý II năm 2018 305/QĐ-SXD 24/07/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý I năm 2018 184/QĐ-SXD 10/05/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý III năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý IV năm 2017 327/QĐ-SXD 23/12/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý II năm 2017 105/QĐ-SXD 13/06/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý I năm 2017 49/QĐ-SXD 29/03/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý III năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý IV năm 2016 523/QĐ-SXD 28/12/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý III năm 2016 465/QĐ-SXD 28/10/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý II năm 2016 268/QĐ-SXD 04/07/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An quý I năm 2016 102/QĐ-SXD 15/03/2016