Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2021 1631/CB-SXD 14/10/2021
Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2021 1021/CB-SXD 14/07/2021
Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2021 749/CB-SXD 01/06/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2020 1371/CB-SXD 16/10/2020
Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2020 910/CB-SXD 14/07/2020
Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2020 436/CB-SXD 13/04/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nam Định quý I năm 2019 395/CB-SXD 12/04/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nam Định quý IV năm 2018 66/CB-SXD 14/01/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nam Định quý III năm 2018 1222/CB-SXD 12/10/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nam Định quý II năm 2018 802/CB-SXD 13/07/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nam Định quý I năm 2018 397/CB-SXD 13/04/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nam Định quý IV năm 2017 44/CB-SXD 11/01/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nam Định quý III năm 2017 1068/CB-SXD 13/10/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nam Định quý II năm 2017 601/CB-SXD 11/07/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Nam Định quý I năm 2017 245/CB-SXD 11/04/2017