Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 3402/QĐ-SXD 10/11/2022
Chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 9 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 2999/QĐ-SXD 10/10/2022
Chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 2680/QĐ-SXD 15/09/2022
Chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 2221/QĐ-SXD 15/08/2022
Chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 6 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1913/QĐ-SXD 15/07/2022
Chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 5 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1614/QĐ-SXD 15/06/2022
Chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1191/QĐ-SXD 10/05/2022
Chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 1, 2, 3 quý 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1019/QĐ-SXD 15/04/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố Chỉ số giá xây dựng công trình các tháng 11, 12; quý IV và năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 3719/QĐ-SXD 31/12/2021
Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 10 và các quý I, II, III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Binh 3264/QĐ-SXD 30/11/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Ninh Bình quý I, II, III, IV năm 2020 195/QĐ-SXD 26/01/2021
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Ninh Bình quý I, II, III, IV năm 2017 1087/QĐ-SXD 15/6/2018
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2018 495/QĐ-SXD 18/03/2019