Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý II năm 2021 20/07/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý I năm 2021 01/02/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2020 28/01/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý IV năm 2020 14/01/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý II năm 2020 14/07/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý I năm 2020 15/04/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý III năm 2019 15/10/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 07 năm 2019 15/08/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý II năm 2019 24/07/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 06 năm 2019 15/07/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 05 năm 2019 18/06/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 04 năm 2019 15/05/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 03 năm 2019 16/04/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 02 năm 2019 18/03/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 01 năm 2019 21/02/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 12 năm 2018 15/01/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý IV năm 2018 15/01/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2018 15/01/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 11 năm 2018 17/12/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 10 năm 2018 20/11/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 09 năm 2018 15/10/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý III năm 2018 15/10/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 08 năm 2018 17/09/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý II năm 2018 30/07/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 06 năm 2018 16/07/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 05 năm 2018 15/06/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 04 năm 2018 28/05/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý I năm 2018 24/04/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 03 năm 2018 16/04/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 02 năm 2018 14/03/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 01 năm 2018 21/02/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 12 năm 2017 22/01/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2017 22/01/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 02 năm 2017 27/03/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 01 năm 2017 20/03/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 11 năm 2016 30/12/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 10 năm 2016 24/11/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 09 năm 2016 23/11/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 08 năm 2016 05/10/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 07 năm 2016 05/10/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 06 năm 2016 12/08/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 05 năm 2016 06/07/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 04 năm 2016 30/05/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 03 năm 2016 20/04/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 02 năm 2016 14/03/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 01 năm 2016 14/03/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý IV năm 2015 29/01/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý III năm 2015 29/10/2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý II năm 2015 19/08/2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý I năm 2015 16/04/2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý IV năm 2014 27/01/2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý III năm 2014 27/10/2014
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý II năm 2014 25/07/2014
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý I năm 2014 25/07/2014
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý IV năm 2013 09/01/2014
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý III năm 2013 21/10/2013
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý II năm 2013 31/07/2013
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Thọ quý I năm 2013 24/04/2013