Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12 và quý IV năm 2022 08/QĐ-SXD 13/01/2023
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 10, 11 năm 2022 147/QĐ-SXD 20/12/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 9 và quý III năm 2022 113/QĐ-SXD 17/10/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 6 và quý II năm 2022 61/QĐ-SXD 19/7/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 4,5 năm 2022 55/QĐ-SXD 27/6/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên quý I năm 2022 35/QĐ-SXD 19/4/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12, Quý IV và năm 2021 08/QĐ-SXD 21/01/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 10, 11 năm 2021 173/QĐ-SXD 20/12/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 9 và Quý III năm 2021 139/QĐ-SXD 14/10/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 7,8 năm 2021 120/QĐ-SXD 17/9/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 6 và Quý II năm 2021 101/QĐ-SXD 15/7/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 4, 5 năm 2021 96/QĐ-SXD 18/6/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 1,2,3 và quý I năm 2021 80/QĐ-SXD 24/5/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12, quý IV và năm 2020 12/QĐ-SXD 27/1/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 10, 11 năm 2020 208/QĐ-SXD 24/12/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 9 và quý III năm 2020 169/QĐ-SXD 28/10/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 7, 8 năm 2020 156/QĐ-SXD 29/9/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 4,5 6 và quý II năm 2020 123/QĐ-SXD 20/7/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 3 và quý I năm 2020 66/QĐ-SXD 20/4/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 1, 2 năm 2020 51/QĐ-SXD 27/3/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 6 và Quý II năm 2019 102/QĐ-SXD 17/7/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12 và Quý IV năm 2018 05/QĐ-SXD 14/1/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 10, 11 năm 2018 240/QĐ-SXD 17/12/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 9 và Quý III năm 2018 205/QĐ-SXD 29/10/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 7, 8 năm 2018 189/QĐ-SXD 17/9/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 6 và Quý II năm 2018 153/QĐ-SXD 18/7/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 4, 5 năm 2018 144/QĐ-SXD 06/7/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 3 và Quý I năm 2018 76/QĐ-SXD 26/4/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 1,2 năm 2018 46/QĐ-SXD 19/3/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 12, Quý IV và năm 2017 24/QĐ-SXD 5/2/2018