Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý 4 năm 2020 274/QĐ-UBND 25/1/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý 3 năm 2020 4076/QĐ-UBND 28/10/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý 2 năm 2020 3228/QĐ-UBND 04/9/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý 1 năm 2020 3004/QĐ-UBND 21/8/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý 3 năm 2019 3803/QĐ-SXD 28/10/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 5,6 năm 2019 2436/QĐ-SXD 23/7/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 4 năm 2019 1559/QĐ-SXD 15/5/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Quý 1 năm 2019 1058/QĐ-SXD 09/4/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 11, 12 năm 2018 82/QĐ-SXD 07/01/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 10 năm 2018 4750/QĐ-SXD 26/11/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 8, 9 năm 2018 4017/QĐ-SXD 17/10/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 6 năm 2018 2660/QĐ-SXD 13/7/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 4, 5 năm 2018 2134/QĐ-SXD 15/6/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 2, 3 năm 2018 1168/QĐ-SXD 18/4/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 1 năm 2018 616/QĐ-SXD 22/2/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 9, 10, 11 năm 2017 153/QĐ-SXD 11/01/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 5, 6, 7, 8 năm 2017 4959/QĐ-SXD 29/12/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 1, 2, 3, 4 năm 2017 4759/QĐ-SXD 15/12/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 12 năm 2016 60/QĐ-SXD 10/01/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 11 năm 2016 2815/QĐ-SXD 08/12/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 10 năm 2016 2814/QĐ-SXD 08/12/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 9 năm 2016 2293/QĐ-SXD 11/10/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 8 năm 2016 1979/QĐ-SXD 07/9/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 7 năm 2016 1781/QĐ-SXD 12/8/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 6 năm 2016 1524/QĐ-SXD 13/7/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 5 năm 2016 1171/QĐ-SXD 03/6/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 4 năm 2016 879/QĐ-SXD 06/5/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 3/2016 878/QĐ-SXD 06/5/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 12 năm 2015 22/QĐ-SXD 06/11/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 11 năm 2015 3206/QĐ-SXD 04/12/2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 10 năm 2015 3032/QĐ-SXD 09/10/2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 8 năm 2015 2523/QĐ-SXD 10/9/2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 7 năm 2015 2336/QĐ-SXD 11/8/2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 5 năm 2015 1001/QĐ-SXD 22/6/2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Bình Tháng 1, 2, 3, 4 năm 2015 827/QĐ-SXD 29/5/2015