Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam quý II năm 2022 129/QĐ-SXD 28/7/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam quý I năm 2022 61/QĐ-SXD 27/4/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 10,11,12, quý IV và năm 2021 14/QĐ-SXD 28/1/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 7,8,9 và quý III năm 2021 156/QĐ-SXD 28/10/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 4,5,6 và quý II năm 2021 116/QĐ-SXD 4/8/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 1,2,3 và quý I năm 2021 65/QĐ-SXD 21/5/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 7,8,9,10,11,12 và quý III, IV năm 2020 08/QĐ-SXD 15/01/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 4,5,6 và quý II năm 2020 87/QĐ-SXD 9/9/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2020 59/QĐ-SXD 11/6/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam thang 10, 11, 12 và quý IV năm 2019 20/QĐ-SXD 19/02/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam thang 7, 8, 9 và quý III năm 2019 131/QĐ-SXD 18/11/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 4,5,6 và quý II năm 2019 86/QĐ-SXD 29/8/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 1,2,3 và quý I năm 2019 40/QĐ-SXD 15/5/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 10,11,12 và quý IV năm 2018 11/QĐ-SXD 19/2/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 7,8,9 và quý III năm 2018 106/QĐ-SXD 30/11/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 1,2,3 và quý I năm 2018 50/QĐ-SXD 20/6/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 10,11,12 và quý IV năm 2017 22/QĐ-SXD 12/3/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 7,8,9 và quý III năm 2017 127/QĐ-SXD 27/12/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 4,5,6 và quý II năm 2017 102/QĐ-SXD 4/11/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 1,2,3 và quý I năm 2017 72/QĐ-SXD 7/9/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 10,11,12 và quý IV năm 2016 16/QĐ-SXD 1/3/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 7,8,9 và quý III năm 2016 130/QĐ-SXD 15/12/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 4,5,6 và quý II năm 2016 97/QĐ-SXD 16/9/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Nam tháng 1,2,3 và quý I năm 2016 67/QĐ-SXD 22/6/2016