Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi quý III năm 2022 186/QĐ-SXD 26/10/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi quý I năm 2022 85/QĐ-SXD 29/4/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi quý IV và năm 2021 197/QĐ-SXD 31/12/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi quý I, II, III năm 2021 145/QĐ-SXD 18/11/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 7 đến tháng 12, quý III, quý IV và năm 2020 02/QĐ-SXD 06/01/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 11, 12, quý IV, năm 2019 và tháng 1 đến tháng 6, quý I, II năm 2020 54/QĐ-SXD 24/7/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi quý I, II, III năm 2019 3475/QĐ-SXD 15/11/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 12, quý IV và năm 2018 4219/QĐ-SXD 28/12/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 7 đến tháng 11 năm 2018 3905/QĐ-SXD 7/12/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 1 đến tháng 6 năm 2018 2340/QĐ-SXD 2/8/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 7 đến tháng 12 năm 2017 4149/QĐ-SXD 29/12/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 11, 12 năm 2016 và từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017 2567/QĐ-SXD 30/8/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 3 đến tháng 10 năm 2016 3188/QĐ-SXD 28/11/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 1, 2 năm 2016 467/QĐ-SXD 24/3/2016