Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 4, 5, 6, Quý II năm 2022 17/10/2022
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 1, 2, 3, Quý I năm 2022 30/08/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 10, 11, 12, Quý IV năm 2021 27/12/2021
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 7, 8, 9, Quý III năm 2021 29/10/2021
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 4, 5, 6, Quý II năm 2021 13/09/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 12, Quý IV năm 2020 30/12/2020
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 11 năm 2020 30/12/2020
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 09 năm 2020 26/10/2020
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 08 năm 2020 26/10/2020
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 07 năm 2020 26/10/2020
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 06 năm 2020 22/07/2020
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 05 năm 2020 22/07/2020
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 04 năm 2020 22/07/2020
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 03 năm 2020 15/05/2020
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 02 năm 2020 15/05/2020
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 01 năm 2020 15/05/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 12 năm 2019 27/12/2019
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 11 năm 2019 27/12/2019
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 10 năm 2019 27/12/2019
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 9 năm 2019 11/10/2019
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 8 năm 2019 11/10/2019
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 7 năm 2019 11/10/2019
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 6 năm 2019 23/07/2019
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 5 năm 2019 23/07/2019
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 4 năm 2019 23/07/2019
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 3 năm 2019 30/05/2019
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 2 năm 2019 30/05/2019
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 1 năm 2019 30/05/2019
Đính chính nội dung chỉ số giá xây dựng công trình Tháng 10; 11; 12; Quý IV và năm 2018 17/05/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 12 năm 2018 28/12/2018
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 11 năm 2018 28/12/2018
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 10 năm 2018 28/12/2018
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 09 năm 2018 25/10/2018
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 08 năm 2018 25/10/2018
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 07 năm 2018 25/10/2018
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 06 năm 2018 27/07/2018
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 05 năm 2018 27/07/2018
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 04 năm 2018 27/07/2018
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 02 năm 2018 16/07/2018
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 01 năm 2018 16/07/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 12 năm 2017 29/12/2017
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 11 năm 2017 29/12/2017
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 10 năm 2017 29/12/2017
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 09 năm 2017 21/11/2017
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 08 năm 2017 21/11/2017
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 07 năm 2017 21/11/2017
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 06 năm 2017 15/08/2017
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 05 năm 2017 15/08/2017
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 04 năm 2017 15/08/2017
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 03 năm 2017 19/06/2017
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 02 năm 2017 19/06/2017
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 01 năm 2017 19/06/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 12 năm 2016 30/12/2016
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 11 năm 2016 30/12/2016
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 10 năm 2016 30/12/2016
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 09 năm 2016 10/11/2016
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 08 năm 2016 10/11/2016
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 07 năm 2016 10/11/2016
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 06 năm 2016 30/08/2016
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 05 năm 2016 30/08/2016
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 04 năm 2016 30/08/2016
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 03 năm 2016 20/07/2016
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 02 năm 2016 20/07/2016
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 01 năm 2016 20/07/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 12 năm 2015 31/12/2015
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 11 năm 2015 31/12/2015
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 10 năm 2015 31/12/2015
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 09 năm 2015 23/11/2015
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 08 năm 2015 23/11/2015
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 07 năm 2015 23/11/2015
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 06 năm 2015 18/11/2015
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 05 năm 2015 18/11/2015
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 04 năm 2015 18/06/2015
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 03 năm 2015 05/06/2015
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 02 năm 2015 05/06/2015
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 01 năm 2015 19/03/2015
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 12 năm 2013 24/01/2014
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 08 năm 2013 29/11/2013
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 06 năm 2013 29/11/2013
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 05 năm 2013 29/11/2013
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 04 năm 2013 29/11/2013
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 03 năm 2013 29/11/2013
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh tháng 02 năm 2013 29/11/2013
Năm 2012
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh quý III năm 2012 27/12/2012
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh quý II năm 2012 19/10/2012
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh quý I năm 2012 11/10/2012
Năm 2011
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh quý IV năm 2011 24/07/2012