Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Quý 3 năm 2022 95/QĐ-SXD 13/10/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Quý 2 năm 2022 60/QĐ-SXD 08/7/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Quý 1 năm 2022 38/QĐ-SXD 08/4/2022
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Quý 1 năm 2020 43/QĐ-SXD 19/6/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Quý 4 năm 2019 26/QĐ-SXD 24/3/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Quý 3 năm 2019 106/QĐ-SXD 22/11/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Quý 2 năm 2019 82/QĐ-SXD 26/8/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Quý 1 năm 2019 65/QĐ-SXD 17/6/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 10, 11, 12 năm 2018 14/QĐ-SXD 14/02/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 7, 8, 9 năm 2018 135/QĐ-SXD 11/12/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 4, 5, 6 năm 2018 98/QĐ-SXD 14/9/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 1, 2, 3 năm 2018 63/QĐ-SXD 29/5/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 10, 11, 12 năm 2017 11/QĐ-SXD 02/02/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 7, 8, 9 năm 2017 79/QĐ-SXD 15/11/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 4, 5, 6 năm 2017 65/QĐ-SXD 07/9/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 1, 2, 3 năm 2017 64/QĐ-SXD 07/9/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 12 năm 2016 10/QĐ-SXD 28/02/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 10, 11 năm 2016 122/QĐ-SXD 26/12/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 9 năm 2016 110/QĐ-SXD 18/11/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 7, 8 năm 2016 95/QĐ-SXD 23/9/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 6 năm 2016 69/QĐ-SXD 27/7/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 4, 5 năm 2016 68/QĐ-SXD 27/7/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 3 năm 2016 53/QĐ-SXD 10/6/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 1, 2 năm 2016 28/QĐ-SXD 12/4/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 12 năm 2015 11/QĐ-SXD 03/02/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 10, 11 năm 2015 102/QĐ-SXD 24/12/2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 7, 8, 9 năm 2015 81/QĐ-SXD 21/10/2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 6 năm 2015 58/QĐ-SXD 10/8/2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 4, 5 năm 2015 44/QĐ-SXD 25/6/2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Trị Tháng 1, 2, 3 năm 2015 35/QĐ-SXD 25/4/2015