Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2019 2921/QĐ-UBND 31/12/2019