Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng quý III/2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 13/10/2022
Chỉ số giá xây dựng quý II/2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/07/2022
Chỉ số giá xây dựng quý I/2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/04/2022
Chỉ số giá xây dựng quý I,II,III,IV/2021 và cả năm 2021 theo cơ cấu tỷ trọng năm gốc 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 14/01/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý III năm 2021 19/10/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý II năm 2021 12/07/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2021 23/04/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2020 15/04/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 8 năm 2019 09/09/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý IV năm 2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý II năm 2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý IV năm 2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý III năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý IV năm 2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý III năm 2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý II năm 2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý IV năm 2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý III năm 2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý II năm 2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý IV năm 2014
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý III năm 2014
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý II năm 2014
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2014
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý IV năm 2013
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý III năm 2013
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý II năm 2013
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2013
Năm 2012
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý IV năm 2012