Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2020 15/04/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 8 năm 2019 09/09/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý IV năm 2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý II năm 2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý IV năm 2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý III năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý IV năm 2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý III năm 2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý II năm 2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý IV năm 2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý III năm 2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý II năm 2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý IV năm 2014
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý III năm 2014
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý II năm 2014
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2014
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý IV năm 2013
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý III năm 2013
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý II năm 2013
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2013
Năm 2012
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên quý IV năm 2012