Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 2 năm 2019 4197/QĐ-SXD 18/7/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 3 năm 2018 6108/QĐ-SXD 19/10/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 2 năm 2018 3948/QĐ-SXD 17/7/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 1 năm 2018 1907/QĐ-SXD 17/4/2017
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 4 năm 2017 287/QĐ-SXD 15/01/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 3 năm 2017 3567/QĐ-SXD 15/10/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 1 năm 2017 1922/QĐ-SXD 20/4/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 4 năm 2016 290/QĐ-SXD 17/01/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 3 năm 2016 5900/QĐ-SXD 17/10/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 1 năm 2016 1836/QĐ-SXD 15/4/2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 3 năm 2015 5367/QĐ-SXD 15/10/2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 2 năm 2015 3586/QĐ-SXD 15/7/2015
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 1 năm 2015 1711/QĐ-SXD 14/4/2015