Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Tiền Giang quý I năm 2020 60/QĐ-SXD 15/04/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Tiền Giang quý IV năm 2019 21/QĐ-SXD 15/01/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Tiền Giang quý I, II, III, IV năm 2019 22/QĐ-SXD 15/01/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Tiền Giang quý III năm 2019 128/QĐ-SXD 30/10/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Tiền Giang quý I năm 2019 49/QĐ-SXD 28/05/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Tiền Giang quý IV năm 2018 08/QĐ-SXD 24/01/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Tiền Giang quý III năm 2018 138/QĐ-SXD 01/11/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Tiền Giang quý II năm 2018 91/QĐ-SXD 13/07/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Tiền Giang quý I năm 2018 40/QĐ-SXD 10/04/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Tiền Giang quý IV năm 2017 15/QĐ-SXD 25/01/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Tiền Giang quý III năm 2017 129/QĐ-SXD 25/10/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Tiền Giang quý II năm 2017 90/QĐ-SXD 09/08/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Tiền Giang quý I năm 2017 52/QĐ-SXD 08/05/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Tiền Giang quý IV năm 2016 22/QĐ-SXD 02/02/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Tiền Giang quý II năm 2016 61/QĐ-SXD 03/08/2016
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Tiền Giang quý I năm 2016 28/QĐ-SXD 04/05/2016