Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý III năm 2022 216/QĐ-SXD 9/11/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý II năm 2022 180/QĐ-SXD 22/8/2022
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý I năm 2022 160/QĐ-SXD 25/7/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý IV năm 2021 192/QĐ-SXD 16/12/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý III năm 2021 144/QĐ-SXD 4/10/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý II năm 2021 129/QĐ-SXD 22/9/2021
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý I năm 2021 128/QĐ-SXD 22/9/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý IV năm 2020 160/QĐ-SXD 15/12/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý III năm 2020 144/QĐ-SXD 16/11/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý II năm 2020 138/QĐ-SXD 28/10/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý I năm 2020 131/QĐ-SXD 5/10/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý IV năm 2019 03/QĐ-SXD 10/01/2020
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý III năm 2019 94/QĐ-SXD 10/10/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý II năm 2019 64/QĐ-SXD 24/07/2019
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý I năm 2019 63/QĐ-SXD 10/07/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý III năm 2018 136/QĐ-SXD 12/12/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý II năm 2018 74/QĐ-SXD 03/08/2018
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý I năm 2018 48/QĐ-SXD 02/05/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý IV năm 2017 149/QĐ-SXD 19/12/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý III năm 2017 129/QĐ-SXD 03/10/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý II năm 2017 128/QĐ-SXD 25/09/2017
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Trà Vinh quý I năm 2017 115/QĐ-SXD 11/09/2017