Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 111/QĐ-SXD 06/09/2022
Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 103/QĐ-SXD 03/08/2022
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 91/QĐ-SXD 08/07/2022
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 40/QĐ-SXD 06/04/2022
Công bố chỉ số giá xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 3088/QĐ-SXD 22/12/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 2628/QĐ-SXD 23/10/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 2146/QĐ-SXD 30/09/2019
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 1450/QĐ-SXD 15/07/2019
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 704/QĐ-SXD 19/04/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 1910/QĐ-SXD 09/10/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 1248/QĐ-SXD 16/07/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 534/QĐ-SXD 09/04/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2017 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 29/QĐ-SXD 08/01/2018
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I, Quý II và Quý III năm 2017 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 1816/QĐ-SXD 17/10/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 14/QĐ-SXD 06/01/2017
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 1650/QĐ-SXD 10/10/2016
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2016 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 966/QĐ-SXD 06/07/2016
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 407/QĐ-SXD 07/04/2016