Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng tháng 9 năm 2022
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng tháng 8 năm 2022
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng tháng 7 năm 2022
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng tháng 6 năm 2022
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng tháng 5 năm 2022
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng tháng 4 năm 2022
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng tháng 3 năm 2022
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng tháng 2 năm 2022
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng tháng 10 năm 2022
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng tháng 1 năm 2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng Quý IV năm 2021
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng Quý III năm 2021
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng Quý II năm 2021
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng Quý I năm 2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng Quý IV năm 2020
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng Quý III năm 2020
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng Quý II năm 2020
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng Quý I năm 2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng Quý IV năm 2019
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng Quý III năm 2019
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng Quý II năm 2019
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng Quý I năm 2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng Quý IV năm 2018
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng Quý III năm 2018
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng Quý II năm 2018
Chỉ số giá xây dựng TP. Hải Phòng Quý I năm 2018