Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý IV năm 2018 12/QĐ-SXD-KTXD 09/01/2019
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý III năm 2018 11/QĐ-SXD-KTXD 09/01/2019
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý II năm 2017 1431/QĐ-SXD-KTXD 25/9/2017