Năm 2008
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
VẬN CHUYỂN, TRUNG CHUYỂN, BỐC DỠ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 537/UBND-XDCB 31/10/2008